Weryfikacja

Sprawdź czy kwalifikujesz się do uzyskania pomocy w dobrowolnym powrocie

Czy jest Pan/Pani obywatelem/obywatelką kraju należącego do Unii Europejskiej?

Jaka jest podstawa Pan/Pani pobytu w Polsce?

Wiza polska krajowa (typu D)

Wiza Schengen (typu C)

Karta pobytu wydana w Polsce

Karta pobytu wydana przez inne państwo Schengen

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE

Ruch bezwizowy

Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca / złożony wniosek o nadanie statusu uchodźcy

Czy korzystał/a Pan/Pani z pomocy w dobrowolnym powrocie organizowanym przez IOM Warszawa lub Urząd ds. Cudzoziemców w ciągu ostatnich dwóch lat?

Stempel w paszporcie

Status uchodźcy

Ochrona czasowa

Ochrona uzupełniająca

Pobyt tolerowany

Pobyt ze względów humanitarnych

Pobyt nieudokumentowany

Czy korzystał/a Pan/Pani z pomocy w dobrowolnym powrocie świadczonej przez IOM Warszawa lub Urząd ds. Cudzoziemców w ciągu ostatnich dwóch lat?

Nie wiem

Obywatele krajów należących do Unii Europejskiej nie kwalifikują się do programu pomocy w dobrowolnym powrocie. W tej sytuacji sugerujemy kontakt z ambasadą bądź konsulatem Pana/Pani kraju pochodzenia.

Niestety w tej sytuacji IOM prawdopodobnie nie będzie mogła udzielić pomocy w dobrowolnym powrocie, w celu weryfikacji prosimy o kontakt.

tel: +48 (22) 538 91 86 Zadzwoń

Prawdopodobnie kwalifikuje się Pan/Pani do uzyskania pomocy w dobrowolnym powrocie

Aplikuj on-line

Z pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, można skorzystać tylko raz na dwa lata. Jeżeli nie pamięta Pan/Pani daty swego poprzedniego powrotu, prosimy o kontakt telefoniczny z biurem IOM w celu weryfikacji danych.

tel: +48 (22) 538 91 86 Zadzwoń

Z pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia, co do zasady, można skorzystać tylko raz na dwa lata. W szczególnych przypadkach pomoc może być przyznana częściej. W celu weryfikacji czy kwalifikuje się Pan/Pani do uzyskania pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny z biurem IOM

tel: +48 (22) 538 91 86 Zadzwoń